Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Łowiska Specjalnego nr 813 Zalewu Pniowiec

Regulamin łowiska specjalnego „Zalew Pniowiec” nr 813

 

 

      I   Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:          

 

                  Łowisko specjalne „Zalew Pniowiec” nr 813 o łącznej powierzchni 6,83 ha położone jest

                  w miejscowości Pniowiec koło Tarnowskich Gór  przy ul. Armii Krajowej.

                  Łowisko jest typu mieszanego.

 

      II   Gospodarz łowiska:

 

                  Gospodarzem łowiska specjalnego „Zalew Pniowiec” nr 813 jest Koło PZW nr 72 ZAMET

                  z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83.

      

      III   Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

 

             1.  Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą

                  członkowską oraz osoby niezrzeszone po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb

                  wędką na łowisku specjalnym „Zalew Pniowiec” nr 813 na dany rok kalendarzowy.

             2.  Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.

                  Każdy gatunek ryb oraz każdą rybę objętą limitem rocznym przeznaczoną do zabrania należy

                  wpisać w rejestrze w oddzielnej rubryce.

                  Wpisu w rejestrze dokonujemy w sposób czytelny i trwały zaznaczając złowione sztuki pionową

                  kreską.

             3.  Zarząd koła upoważniony jest do czasowego zamknięcia zbiornika na czas organizowania

                  zawodów wędkarskich oraz na czas do 5 dni po przeprowadzonym zarybieniu.

             4.  Przed przystąpieniem do wędkowania należy posprzątać stanowisko w promieniu 10 metrów.

             5.  Na łowisku obowiązuje:

                  - utrzymanie porządku w czasie wędkowania i po jego zakończeniu,

                  - posiadanie i używanie podbieraka oraz przyrządów do wyjmowania haczyków,

                  - przechowywanie złowionych ryb w siatce nie dłużej niż 12 godzin,

                  - zakaz podmiany złowionych ryb znajdujących się w siatce,

                  - zakaz patroszenia ryb w obrębie całego łowiska,

                  - zakaz pobierania wody i mycia samochodów,

                  - zakaz rozpalania ognisk,

                  - zakaz poruszania się samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi po obrzeżach

                    zbiorników.

             6.  Parkowanie samochodów na stawie „Nowy” dozwolone jest po prawej stronie drogi patrząc

                  od wjazdu oprócz tzw. cypla.

             7.  Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione

                  w RAPR.

             8.  Naruszenie zasad zawartych „Regulaminie łowiska specjalnego nr 813 „Zalew Pniowiec”

                   a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować

                  zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także odmowę jego

                  sprzedaży w następnych latach.

                  W przypadku zauważenia jakichkolwiek uchybień regulaminowych przez wędkujących

                  na łowisku należy natychmiast powiadomić Komendanta SSR Koła, tel. 785 193 345.


      IV      Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie 

     łowiska:

 

             1.   Zezwolenie można zakupić w dniach j.n.:

                   - od stycznia do końca maja – w każdy czwartek od godz. 17:00 do godz. 19:00

                      w Świetlicy Miejskiej( Dom Józefa) w Strzybnicy ul. Kościelna 36,

                   - od czerwca do końca września – w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17:00 do godz. 19:00

                     w rybaczówce koła nad stawem „Głównym” w miejscowości Pniowiec, ul. Armii Krajowej.

             2.   Wysokość składki wynosi:

                        -   200,00 zł składka roczna normalna dla członka PZW.

                        -   100,00 zł składka roczna ulgowa dla członka PZW przysługuje: młodzieży szkolnej i 

                            studentom (w wieku od 16 do 24 lat), osobom powyżej 65 lat z udokumentowanym

                            25 letnim stażem na łowisku specjalnym, członkom zarządu koła, przewodniczącemu

                            komisji rewizyjnej i sądu,  członkom SSR koła, osobom stosującym zasadę „złów i

                            wypuść”.

                       -   30,00 zł składka roczna dla członka uczestnika do lat 16.

                       -   0,00 zł składka roczna dla członka uczestnika nabywającego zezwolenie po raz pierwszy.

                       -   380,00 zł opłata roczna dla osób niezrzeszonych w PZW.

                            Po wyczerpaniu limitu rocznego i zdaniu prawidłowo wypełnionego rejestru istnieje

                            możliwość zakupu następnego zezwolenia.

             3.   Zezwolenie okresowe są sprzedawane po 10 dniach po każdym zarybieniu łowiska, a wysokość 

                   składki wynosi:

                   a) dla członka PZW:

-   30,00 zł       - jeden dzień

-   50,00 zł       - trzy dni

-   80,00 zł       - siedem dni

- 100,00 zł       - czternaście dni

                    b. dla niezrzeszonych:

-   40,00 zł       - jeden dzień

-   80,00 zł       - trzy dni

- 140,00 zł       - siedem dni

                        - 200,00 zł       - czternaście dni

             4.   Osoby niezrzeszone i cudzoziemcy dokonują wpłat na wydzielone konto Okręgu PZW

       w Katowicach nr: 10 1750 1035 0000 0000 2192 8337 podając swoje dane i wpisując w tytule  

       „Wędkowanie na Łowisku specjalnym Koła PZW nr 72 Zamet”. Po dokonaniu wpłaty, należy  

       zwrócić się do skarbnika Koła o wydanie zezwolenia.

             5.   W uzasadnionych przypadkach ilość sprzedawanych zezwoleń może być ograniczona.

 

          V.   Godziny otwarcia łowiska:

 

                 Łowisko specjalne „Zalew Pniowiec” nr 813 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

                 Na potrzeby szkółki wędkarskiej koła od 15 kwietnia do 30 września zamyka się wyspę do

                 wędkowania w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 20:00.

     

          VI.  Postanowienia szczegółowe:

 

1.       Obowiązują następujące limity dobowe oraz wymiary ochronne ryb  do zabrania ze zbiornika

                    nr 813 „Zalew Pniowiec”:

                     - karp                                         do 35 cm i powyżej 65 cm    - 2 szt.

                     - amur                                        do 60 cm     - 2 szt.

                     - szczupak + sandacz                do 60 cm     - 2 szt. łącznie

                     - jaź                                           do 30 cm     - 2 szt

                     - lin                                            do 30 cm     - 2 szt.

                     - sum                                         do 70 cm     - 2 szt.

                     - węgorz                                    do 60 cm     - 2 szt.

                   

        Łączna ilość w/w ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby wynosi 3 sztuki, lecz nie więcej

                    niż 2 sztuki z jednego gatunku.

                    Ponadto obowiązują limity dobowe dla następujących gatunków:

                     - leszcz              - 5 szt.

                     - karaś                - 5 szt.

                     - płoć                 - 10 szt.

                     - okoń                - 10 szt.

             2.   Limit roczny ryb gatunków: karp, amur, sandacz i szczupak wynosi 20sztuk/rok.

             3.   Dwudziesta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność zezwolenia.

             4.   Obowiązują następujące okresy ochronne ryb – w okresie od 1 marca do 30 kwietnia

                   obowiązuje zakaz zabierania następujących gatunków ryb: leszcz, lin, karaś, płoć, okoń, jaź.

             5.   Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania oraz dokonywania połowów na martwą i żywą

                   rybę od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 

            VII.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy                 

                     zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd

                     Główny PZW w Warszawie oraz ogólne warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb

                     wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2020r.

                    

           Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.