Regulamin Łowiska Specjalnego nr 813 Zalewu Pniowiec 2023

Powiadom znajomego:

 

                  Regulamin łowiska specjalnego nr 813 „Zalew Pniowiec”

 

 

      I      Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:      

 

              Łowisko specjalne nr 813 „Zalew Pniowiec” o łącznej powierzchni 6,83 ha położone jest

              w północnej części Tarnowskich Gór  przy ul. Armii Krajowej.

              Łowisko jest typu mieszanego.

 

      II    Gospodarz łowiska:

 

              Gospodarzem łowiska specjalnego nr 813 „Zalew Pniowiec”  jest Koło PZW nr 72 ZAMET

               z siedzibą w Tarnowskich Górach  ul. Edukacji Narodowej 31

      

      III  Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

 

        1.  Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną składką członkowską po   wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie łowiska specjalnego nr 813 „Zalew Pniowiec”

        2.  Obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.

             Każdy gatunek złowionej ryby oraz każdą rybę objętą limitem rocznym przeznaczoną do 

             zabrania należy wpisać w rejestrze w oddzielnej rubryce.

             Wpisu do rejestru dokonuje się w sposób czytelny i trwały zaznaczając złowione sztuki

              pionową kreską.

        3.  Zarząd koła upoważniony jest do czasowego zamknięcia łowiska na czas organizowania

             zawodów wędkarskich, prac gospodarsko - porządkowych oraz na czas do 5 dni po zarybieniu.

        4.  Przed przystąpieniem do wędkowania należy posprzątać stanowisko w promieniu 10 metrów.

        5.  Na łowisku obowiązuje:

               - utrzymanie porządku w czasie wędkowania i po jego zakończeniu,

               - posiadanie i używanie podbieraka oraz przyrządów do wyjmowania haczyków,

               - przechowywanie złowionych ryb w siatce nie dłużej niż 12 godzin,

               - zakaz podmiany złowionych ryb znajdujących się w siatce,

               - zakaz patroszenia ryb w obrębie całego łowiska,

               - zakaz pobierania wody i mycia samochodów,

               - zakaz rozpalania ognisk,

               - zakaz poruszania się samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi po obrzeżach

                 zbiorników.

          6. Podczas wędkowania od zmierzchu do świtu obowiązuje oświetlenie stanowiska wędkar-

              skiego światłem białym widocznym 3600.

          7.  Parkowanie samochodów oraz przyczep na stawie „Nowy” dozwolone jest po prawej stro-

               nie drogi patrząc od wjazdu oprócz tzw. cypla. Wjazd na własną odpowiedzialność.

          8.  Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymie-

               nione w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na 

               wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”.

          9.  Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 813 „Zalew Pniowiec”

                a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzy-

               manie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także odmowę jego uzyska-

               nia w następnych latach.

               W przypadku zauważenia jakichkolwiek uchybień regulaminowych przez wędkujących

                na łowisku należy natychmiast powiadomić Komendanta SSR Koła tel. 695785220

        IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie

               łowiska:

 1.  Zezwolenie można uzyskać w dniach j.n.:

                   - od stycznia do końca kwietnia – w każdy czwartek od godz. 17:00 do godz. 19:00

                      w Świetlicy Miejskiej (Dom Józefa) w Strzybnicy ul. Kościelna 36,

                   - od maja do końca września – w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17:00

                     do godz. 19:00 w Siedzibie Koła  nad stawem „Głównym”  ul. Edukacji Narodowej 31

  2.  Wysokość składek/opłat wynosi :

        - 300,00 zł – składka roczna dla członka PZW upoważniająca do zabrania 16 sztuk

                                             ryb limitowanych,

        - 150,00 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW upoważniająca do zabrania

                                             16 sztuk ryb limitowanych przysługująca:

                                             - młodzieży szkolnej i studentom (w wieku od 16 do 24 lat),

                                             - członkom zarządu koła, przewodniczącemu komisji rewizyjnej i sądu

                                               koleżeńskiego, członkom SSR koła,

                                             - osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności,

                                             - osobom stosującym zasadę „złów i wypuść”.

       -    60,00 zł – składka roczna dla członka uczestnika do lat 16 upoważniająca do zabrania 3 sztuk ryb limitowanych

                   Po złowieniu i zabraniu z łowiska w/w ilości ryb limitowanych zezwolenie traci ważność.

                   W takim przypadku, po zdaniu prawidłowo wypełnionego rejestru istnieje możliwość

                   uzyskania następnego zezwolenia po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie

                   łowiska bez zastosowania ulg.

   3.  Zezwolenia okresowe można uzyskać po 10 dniach po każdym zarybieniu łowiska.

                   Wysokość składki/opłaty wynosi:

                    a. dla członka PZW:

                       -   60,00 zł   - składka jednodniowa,

                       - 120,00 zł   - składka trzydniowa,

                       - 180,00 zł   - składka siedmiodniowa,

                       - 300,00 zł   - składka czternastodniowa.

     5.  W uzasadnionych przypadkach ilość wydawanych zezwoleń może być ograniczona.

     V   Godziny otwarcia łowiska:

                 Łowisko specjalne nr 813 „Zalew Pniowiec” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

                 Na potrzeby szkółki wędkarskiej koła od 15 kwietnia do 30 września zamyka się wyspę do

                 wędkowania w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 20:00.

     VI  Postanowienia szczegółowe:

            1.  Do ryb limitowanych zalicza się następujące gatunki: karp, amur, szczupak, sandacz.

            2.  Obowiązują następujące limity dobowe ryb limitowanych:

                     - karp – 2 sztuki,

                     - amur – 2 sztuki,

                     - szczupak + sandacz – 2 sztuki łącznie

                   Łączna ilość w/w ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby wynosi 2 sztuki.

                   Ponadto obowiązują limity dobowe następujących gatunków ryb do zabrania z łowiska:

                         - leszcz    – 2 sztuki,

                         - węgorz  – 1 sztuka,

                         - lin          – 2 sztuki,

                         - sum       –  1 sztuka,

                         - jaź          – 2 sztuki,

                         - okoń       – 2 sztuki.

                    Łączny limit dobowy wszystkich zabieranych ryb wynosi 5 sztuk (w tym 2 sztuki ryb

                    limitowanych).  

               3.  Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

                         - karp           – do 38 cm i powyżej 65 cm,

                         - amur          – do 60 cm,

                         - szczupak   – do 60 cm,

                         - sandacz     – do 60 cm,

                         - leszcz        – do 30 cm i powyżej 45 cm,

                         - węgorz      – do 60 cm,

                         - lin              – do 30 cm,

                         - sum            – do 70 cm,

                         - jaź              – do 30 cm,

                         - okoń           – do 20 cm,

                         - karaś srebrzysty – bez wymiaru ochronnego. 

               4.  Pozostałe wymiary ochronne zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania

                    amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kato-

                    wicach”.

               5.  Obowiązują następujące okresy ochronne ryb – w okresie od 1 marca do 30 kwietnia

obowiązuje zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb oprócz karpia i amura.

Ponadto obowiązuje całkowity zakaz zabierania z łowiska karasia pospolitego (złotego).

                     Pozostałe okresy ochronne – zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania

                     amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowi-

                     cach”.

                6.  Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania oraz połowu na martwą i żywą rybę

                     w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

                     W okresie od 1 maja do 31 grudnia przy połowie na martwą lub żywą rybę dozwolone

                     jest używanie haczyka z jednym ostrzem (zakaz stosowania kotwiczek).  

 

        VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte

               w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd

               Główny PZW oraz w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu

               ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” dostępnych  na

               stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach.

 

 

                      Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

 

             

 

 

 

 

Menu